Статут, седалище и предмет на дейност

ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КОИ СМЕ НИЕ

СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” е създадено с Решение №496, взето на заседание с Протокол №16 от 11.02.2005 г. на Общински съвет – Силистра, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост.


Седалището и адреса на управление е гр.Силистра, ул.„Шар планина” №2.


Предприятието е специализирано звено на общината по управление, експлоатация и поддържане на общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на Община Силистра или от извънбюджетни сметки и фондове.


Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Община Силистра съобразно Закона за общинската собственост и в съответствие със заложените в годишния бюджет на общината бюджетни средства за неговата издръжка.


Предприятието е с предмет на дейност „Управление и поддържане на общински пазари, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.